MEM-IDSAHM3A-064G InnoDisk

SATA3DOM SH 3ME3 V2 64GB MLC Pin8 VCC Hori (S17411)
MEM-IDSAHM3A-064G InnoDisk
MEM-IDSAHM3A-064G