MEM-IDSAHS1-032G InnoDisk

SATA3DOM SH 3SE3 32GB SLC Pin8 VCC Hori (S17411)
MEM-IDSAHS1-032G InnoDisk
MEM-IDSAHS1-032G